نویسنده = رضایی زاده، محمد جواد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 75-93

محمد جواد رضایی زاده؛ منصور پرکاله


2. آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 151-170

محمد جواد رضایی زاده؛ سعید عابدی