نویسنده = شاکری، زهرا
تعداد مقالات: 4
1. کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 93-110

10.22059/jlq.2012.29891

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری


2. ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 185-201

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری


4. دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری