نویسنده = شهبازی نیا، مرتضی
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین¬المللی

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-111

10.22059/jlq.2013.35282

مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسایی تفرشی؛ حسین علمی


3. دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 193-205

مرتضی شهبازی نیا؛ محبوبه عبدالهی