نویسنده = محقق داماد (احمدآبادی)، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. خسارات تنبیهی در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد جستاری در غایت مسئولیت قراردادی

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 173-191

10.22059/jlq.2018.231252.1006878

مصطفی محقق داماد (احمدآبادی)؛ مرتضی شهبازی‌نیا؛ همایون رضایی‌نژاد


2. تعیین مصالح نوعیۀ کودک از منظر فقه امامیه و مبانی آن

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 157-172

10.22059/jlq.2017.61328

مصطفی محقق داماد؛ مریم غنی زاده بافقی