تعداد مقالات: 749
726. مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 335-354

هومن یزدانی


728. قواعد حاکم بر استجواب کیفری

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

عباس کریمی؛ ایمان رحیمی پور


729. ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

عباس محمدی


730. نمایندگی تجاری

دوره 40، شماره 1، بهار 1389

عمران نعیمی


731. تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

ابراهیم موسی‌زاده


732. «تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی موسوی


734. بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای در پرتو حقوق بین الملل

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 355-373

سید فضل ا.. موسوی؛ مهدی حاتمی


735. تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

سام محمدی؛ علی محمدزاده


736. معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره

دوره 40، شماره 1، بهار 1389

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ شیوا حکیم شفائی


737. نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین‌المللی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

سید باقر میرعباسی؛ رضوان باقرزاده


740. کنکاشی در ماهیت حق انتفاع و اسباب ایجاد آن

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-20

10.22059/jlq.2020.271524.1007148

محمد مهدی الشریف؛ مریم جلالی


741. ادارۀ موقوفات خاص فاقد متولی

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-38

10.22059/jlq.2020.274333.1007162

محمد حسن اماموردی


743. واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-75

10.22059/jlq.2020.279343.1007198

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


744. سبک رأی ایرانی

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-95

10.22059/jlq.2020.236672.1006908

امیرحسین رضایی نژاد


745. تحلیل عملکرد مدیران شرکت در عرصۀ اقدام به تصاحب شرکت دیگر

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 97-115

10.22059/jlq.2020.253913.1007014

عبدالحسین شیروی؛ صمد یوسف زاده


746. نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 117-132

10.22059/jlq.2020.282464.1007225

مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی