تعداد مقالات: 766
626. تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 239-256

محمد حسن صادقی مقدم؛ جعفر نوری یو شانلوئی


627. کنوانسیون رتردام (1)

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 255-275

10.22059/jlq.2012.29825

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ کتایون کاردان


628. معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 359-374

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ اسماء موسوی


633. ماهیت حقوقی قبول و رد ترکه

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

سید مرتضی قاسم زاده


642. چکیده های انگلیسی

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12


643. «نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس»

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 217-231

10.22059/jlq.2012.29826

سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی


647. آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 239-257

مجید غمامی؛ اسماعیل عرب


648. طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 241-258

روشنعلی شکاری؛ اسماعیل کریمیان


649. کنکاشی در منابع حقوق اساسی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 247-260

بیژن عباسی


650. مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 247-266

محسن صفری؛ حسن پاک طینت