تعداد مقالات: 766
754. تعلق حقوق معنوی (اخلاقی) برای صاحبان اسرار تجاری: نقطۀ تمایز اسرار تجاری با نظام مالکیت فکری

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 189-208

10.22059/jlq.2020.261309.1007066

محسن اسماعیلی؛ ابراهیم تقی زاده؛ حسین حیدری منور


755. دادرسی مدنی الکترونیکی: فرایند اجرایی و رویۀ عملی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 209-224

10.22059/jlq.2020.269003.1007130

محمد آقایاری؛ عباس کریمی؛ مصطفی السان


756. هـدف حقوق ورشکستگی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 225-241

10.22059/jlq.2020.291685.1007295

حبیب رمضانی آکردی


757. درآمدی بر نظریۀ عمومی قراردادهای مالی بازار پول

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 243-263

10.22059/jlq.2020.262733.1007080

محمد ساردویی نسب؛ زهرا فریور


758. دعاوی احتمالی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 265-283

10.22059/jlq.2020.258754.1007049

رضا شکوهی زاده


759. تبیین راهکارهای مقابله با فساد قضایی در نظام دادرسی مدنی ایران

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 285-302

10.22059/jlq.2020.278402.1007190

احد طاهری؛ سید محمد صادق طباطبایی


760. بررسی دکترین گروه شرکت‌ها در حقوق بانکی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 303-321

10.22059/jlq.2020.215914.1006792

ابراهیم عابدی فیروزجائی


762. تحلیل حقوقی جلب ثالث به‌عنوان تنها دعوای پیرو

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 339-358

10.22059/jlq.2020.281701.1007217

احد قلی زاده منقوطای


763. ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در جریان ثبتی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 359-377

10.22059/jlq.2020.294064.1007313

عباس کریمی؛ علی کریمی


764. «قاعدۀ موجه و مدلل بودن رأی داور» (مفهوم، مبنا و ضمانت اجرا)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 379-398

10.22059/jlq.2020.282852.1007234

مصطفی ماندگار؛ مصطفی شعبانی


765. مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 399-417

10.22059/jlq.2020.282589.1007231

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ کورش کاویانی؛ بهنام بیگدلو