نویسنده = علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
تعداد مقالات: 2
1. ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 205-223

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی


2. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 333-352

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی