نویسنده = حسین کاویار
اعتبار گزارش اصلاحی

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 311-326

10.22059/jlq.2014.52528

حمید ابهری؛ حسین کاویار


بررسی معاملات شرکت های لیزینگ در حقوق ایران

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-20

10.22059/jlq.2012.29946

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ حسین کاویار


عدالت نفسانی حدّاقلی شهود

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 79-98

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار