نویسنده = جعفر نوری یوشانلوئی
جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 571-587

10.22059/jlq.2017.63148

جعفر نوری یوشانلوئی؛ مجتبی بانشی


نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 677-694

10.22059/jlq.2015.55690

جعفر نوری یوشانلویی؛ سارا سلیمی