نویسنده = ابراهیم تقی زاده
مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 529-548

10.22059/jlq.2018.232785.1006885

مرتضی شهبازی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی رضایی امین


تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 591-609

10.22059/jlq.2016.60012

میثم موسی پور؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ ابراهیم تقی زاده