کلیدواژه‌ها = مالکیت
تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 417-433

10.22059/jlq.2017.63139

محمد حسن اماموردی؛ محمدحسن صادقی مقدم


مطالعۀ تطبیقی شبه اسناد تجاری

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 453-469

10.22059/jlq.2015.55029

نفیسه شوشی نسب


مالکیت و آزادی

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 51-67

10.22059/jlq.2014.50819

ناصر کاتوزیان؛ رحیم پیلوار


حق بهره برداری از معادن

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 277-296

محمد طاهر کنعانی


مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 2، تیر 1386

دکتر حسن جعفری تبار؛ حسن جعفری تبار