کلیدواژه‌ها = کشورهای در حال توسعه
تعداد مقالات: 6
3. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


4. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


5. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


6. کنوانسیون جهانی حق مؤلف

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

علیرضا محمد زاده وادقانی