کلیدواژه‌ها = حق معنوی
تعداد مقالات: 5
2. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


3. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


4. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


5. تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

علیرضا محمد زاده وارقانی