کلیدواژه‌ها = مشروعیت
حیله و تقلب نسبت به قانون از طریق عقد صلح

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 445-462

10.22059/jlq.2019.264908.1007086

سیدمهدی دادمرزی؛ محمد بافهم


قانون، مشروعیت، کارآمدی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 293-310

عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی


تشیع سیاسی و تفقه حقوقی بررسی فرایند تحول حقوق عمومی در عصر صفوی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 121-137

محمد جواد جاوید؛ الهه مرندی


دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 189-208

سید حسن شبیری زنجانی