نویسنده = محمود باقری
سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 59-74

10.22059/jlq.2012.29889

محمود باقری؛ سیمین عباسی


مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388

محمود باقری؛ مریم گودرزی