نویسنده = علیرضا محمد زاده وادقانی
کنوانسیون رتردام (2)

دوره 43، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 171-190

10.22059/jlq.2013.35276

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ کتایون کاردان


کنوانسیون رتردام (1)

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 255-275

10.22059/jlq.2012.29825

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ کتایون کاردان


معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 359-374

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ اسماء موسوی


معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره

دوره 40، شماره 1، فروردین 1389

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ شیوا حکیم شفائی


معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی