کلیدواژه‌ها = عرف
نقش عرف به‌منزلۀ منبع حقوق

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 193-211

10.22059/jlq.2017.62610

علی اسلامی پناه


از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی

دوره 43، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 79-99

10.22059/jlq.2013.35271

خیرالله پروین


ساختار نظام قضایی عصر صفوی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 155-169

سیدمحمد حسینی؛ احمد رضوانی مفرد


سنّت نبوی و عدالت کیفری

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

جلیل امیدی


توابع مورد معامله و اثر فقدان آن

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

محسن صفری؛ محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی