کلیدواژه‌ها = بازدارندگی
خسارات تنبیهی در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد جستاری در غایت مسئولیت قراردادی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 173-191

10.22059/jlq.2018.231252.1006878

مصطفی محقق داماد (احمدآبادی)؛ مرتضی شهبازی‌نیا؛ همایون رضایی‌نژاد


بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

حسن دادبان؛ سارا آقایی


بررسی نظریه بازدارندگی مجازات

دوره 38، شماره 2، تیر 1387

فیروز محمودی جانکی؛ سارا آقایی