کلیدواژه‌ها = حق
حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان)

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 89-108

10.22059/jlq.2013.36044

الهام شریعتی نجف آبادی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ خدیجه مرادی


تازگی، وصف ممتاز هر اختراع

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 227-245

جمال صالحی ذهابی


مفهوم شناسی "حق" و " تکلیف" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی

دوره 40، شماره 2، تیر 1389

محمد جواد جاوید؛ محمد علی انواری


ماهیّت حکم

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388

سید کاظم مصطفوی


مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 2، تیر 1386

دکتر حسن جعفری تبار؛ حسن جعفری تبار