کلیدواژه‌ها = ضمانت اجرا
ضمانت اجرای نقص رأی داوری از حیث عدم بیان ارکان دعوا ‏

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 717-737

10.22059/jlq.2022.317400.1007493

مصطفی شعبانی؛ مصطفی ماندگار؛ محسن محبی؛ رضا زارعی


بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 199-215

10.22059/jlq.2012.29897

ابراهیم عبدی پور؛ حمیدرضا پرتو