کلیدواژه‌ها = ورشکستگی
مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 399-417

10.22059/jlq.2020.282589.1007231

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ کورش کاویانی؛ بهنام بیگدلو


بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 325-343

10.22059/jlq.2017.62617

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ محمد معین امیرمجاهدی


کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 113-126

10.22059/jlq.2015.54035

سید محمد طباطبائی نژاد


ورشکستگی به تقصیر

دوره 37، شماره 2، تیر 1386

دکتر منصور رحمدل؛ منصور رحمدل