دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، آبان 1402، صفحه 373-511 
دعوای فاقد اثر قانونی

صفحه 397-419

10.22059/jlq.2024.360980.1007777

مصطفی السان؛ احسان بهرامی؛ سید رضا هاشمی