دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 185-372