نویسنده = سید فضل ا.. موسوی
«نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس»

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 217-231

10.22059/jlq.2012.29826

سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی


جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 327-346

سید فضل ا.. موسوی؛ فهیمه قیاسیان


بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای در پرتو حقوق بین الملل

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 355-373

سید فضل ا.. موسوی؛ مهدی حاتمی


آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی


«نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس»

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388

سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی


نقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی

دوره 37، شماره 4، دی 1386

سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی