نویسنده = سید محمد مهدی قبولی درافشان
واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 57-75

10.22059/jlq.2020.279343.1007198

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه)

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 553-572

10.22059/jlq.2016.60010

حبیبه قاسمی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-137

10.22059/jlq.2016.57527

سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 127-146

10.22059/jlq.2015.54036

سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری

دوره 42، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 177-196

10.22059/jlq.2013.32000

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


بررسی فقهی- حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 251-270

10.22059/jlq.2012.29900

سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد

دوره 40، شماره 1، فروردین 1389

سید محمد مهدی قبولی درافشان