نویسنده = محمود کاظمی
تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 697-716

10.22059/jlq.2020.255883.1007031

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمود کاظمی


شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 133-152

10.22059/jlq.2013.35284

محمود کاظمی؛ اسعد انورعارف