نویسنده = حسن بادینی
«مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 77-96

حسن بادینی؛ حسن پاک طینت