نویسنده = مرتضی شهبازی نیا
ارزیابی دسترسی به دادگستری در نظام دادرسی مدنی ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 463-482

10.22059/jlq.2019.251411.1006985

مرتضی شهبازی‌نیا؛ مجتبی همتی؛ صدیقه جوان


خسارات تنبیهی در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد جستاری در غایت مسئولیت قراردادی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 173-191

10.22059/jlq.2018.231252.1006878

مصطفی محقق داماد (احمدآبادی)؛ مرتضی شهبازی‌نیا؛ همایون رضایی‌نژاد


تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 269-287

10.22059/jlq.2017.62614

مرتضی شهبازی نیا؛ فیض الله جعفری؛ فاطمه حمیدیان


شناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 225-241

10.22059/jlq.2015.54446

مرتضی شهبازی نیا؛ معصومه حیدری