نویسنده = عباس میرشکاری
مرجع صالح برای تفسیر رأی داور

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 591-607

10.22059/jlq.2020.271606.1007142

عباس میرشکاری؛ محمدکاظم مهتاب‌پور


حق جلوت

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 523-542

10.22059/jlq.2019.245902.1006959

عباس میرشکاری


موضوع و ماهیت تعهد داور

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 743-759

10.22059/jlq.2018.254382.1007016

عباس میرشکاری؛ محسن سلیمی


تصفیۀ ویژه

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 703-721

10.22059/jlq.2017.222495.1006836

عباس میرشکاری؛ افروز صمدی


مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 363-378

10.22059/jlq.2017.62620

خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری


مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 139-151

10.22059/jlq.2016.57528

حسن محسنی؛ عباس میرشکاری


تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی

دوره 44، شماره 2، تیر 1393، صفحه 225-239

10.22059/jlq.2014.51864

حسن محسنی؛ عباس میرشکاری