کلیدواژه‌ها = اعتبار
مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 399-417

10.22059/jlq.2020.282589.1007231

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ کورش کاویانی؛ بهنام بیگدلو


حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق)

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 37-48

10.22059/jlq.2017.61320

امیر صادقی نشاط


مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 2، تیر 1386

دکتر حسن جعفری تبار؛ حسن جعفری تبار