نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار ادبی و هنری مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 553-572]

ا

 • ابلاغ واقعی غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 455-474]
 • ایده بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 117-137]
 • استبدال مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 305-323]
 • استثناهای حق مؤلف مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 553-572]
 • استرداد دعوا غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 455-474]
 • استقلال تعهد به افشا در حقوق داوری تجاری بین‌المللی و داخلی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 381-398]
 • اسرار تجاری بررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 225-244]
 • اصیل التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 153-169]
 • اصل آزادی قراردادی نقد نظریۀ سنتی یا لیبرال قرارداد با تأکید بر رویکرد انتقادی روبرتو آنگر [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 245-263]
 • اصل تبعیت فدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 437-454]
 • اصلی‌ساز بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]
 • اصل صحت اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • اصل عدالت و انصاف قراردادی نقد نظریۀ سنتی یا لیبرال قرارداد با تأکید بر رویکرد انتقادی روبرتو آنگر [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 245-263]
 • اصل نسبی بودن مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • اعتبار ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟ [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 265-284]
 • اعتبار رأی غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 455-474]
 • التزام التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 153-169]
 • الحاقی بودن اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 495-512]
 • اماره ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟ [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 265-284]
 • امور حسبی تحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 285-304]
 • انتقال دین مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 305-323]
 • انتقال طلب مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 305-323]
 • انحصار بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]
 • انصاف مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]

ب

 • برچیدن تأسیسات رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق نروژ و انگلیس [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 343-362]
 • برچیدن جزئی رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق نروژ و انگلیس [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 343-362]
 • برچیدن کلی رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق نروژ و انگلیس [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 343-362]
 • بی‌طرفی تعهد به افشا در حقوق داوری تجاری بین‌المللی و داخلی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 381-398]
 • بطلان عقد ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 533-552]
 • بیع ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 533-552]
 • بیمه‌گذار مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • بیمه‌گر اتکایی مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • بیمه‌گر واگذارنده مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • بیمۀ غرامت مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • بیمۀ مسئولیت مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • بینه ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟ [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 265-284]
 • بینۀ شرعی ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟ [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 265-284]
 • بورس انرژی تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 591-609]
 • بورس اوراق بهادار کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]

ت

 • تابعیت صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه‌ها [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 325-341]
 • تأمین اراضی مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • تأمین دعوای واهی تحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 285-304]
 • تبدیل تعهد مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 305-323]
 • تحریر دعوا غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 455-474]
 • تحلیل اقتصادی بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]
 • تحلیل اقتصادی حقوق کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • تخصیص خطر تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 573-590]
 • تروریسم مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تروریستی در جبران خسارت فراموش‌شدگان ناشی از تروریسم در ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 475-494]
 • تسلیم تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 573-590]
 • تشریفات قانونی مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • تصرف مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • تعهد به افشا تعهد به افشا در حقوق داوری تجاری بین‌المللی و داخلی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 381-398]
 • تغییر اصحاب دعوی تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 645-663]
 • تغییر خواسته تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 645-663]
 • تغییر نحوۀ دعوی تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 645-663]
 • تلقی حق مکتسبه نقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 363-379]
 • تملک مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]

ح

 • حاکمیت اراده شرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 417-435]
 • حضور شخصی غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 455-474]
 • حقوق ایران مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 553-572]
 • حقوق اقتصادی بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]
 • حقوق بین‌الملل خصوصی فدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 437-454]
 • حقوق پزشکی بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]
 • حقوق رقابت بررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 225-244]
 • حقوق سنتی مالکیت فکری محدودیت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از طرح‌های مد و لباس [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 63-81]
 • حقوق فرانسه مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 553-572]
 • حقوق کامن‌لا تأملی بر دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن‌لا و مقایسۀ آن با فورس ماژور در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 611-625]
 • حقوق مالکیت فکری بررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 225-244]
 • حقوق مالکیت فکری بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]
 • حقوق ویژۀ مالکیت فکری محدودیت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از طرح‌های مد و لباس [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 63-81]
 • حکم دادگاه مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 139-151]
 • حمل و نقل دریایی حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 207-224]

خ

 • خسارت مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 83-96]
 • خسارت مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تروریستی در جبران خسارت فراموش‌شدگان ناشی از تروریسم در ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 475-494]
 • خسارت تأخیر تأدیه مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 139-151]
 • خوانده تحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 285-304]
 • خواهان تحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 285-304]

د

 • دادرسی منصفانه صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه‌ها [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 325-341]
 • داروسازی بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]
 • دامپینگ تأسیسات رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق نروژ و انگلیس [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 343-362]
 • دانش فنی بررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 225-244]
 • درون‌سازی هزینه‌ها کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • دعوی تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 645-663]
 • دعوا تحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 285-304]
 • دعوای اضافی تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 645-663]
 • دعوای مستقیم مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • دکترین انتظارات معقول اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 495-512]
 • دکترین پذیرش خطر پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 513-532]
 • دکترین تفسیری اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 495-512]
 • دکترین تفسیر علیه بیمهگر اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 495-512]
 • دکترین خطرهای ذاتی پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 513-532]
 • دلیل اثبات دعوا تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای مادۀ 1335 قانون مدنی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 399-416]
 • دین مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 139-151]
 • دولت مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تروریستی در جبران خسارت فراموش‌شدگان ناشی از تروریسم در ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 475-494]

ر

 • رقابت مکارانه بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 117-137]
 • رهن ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 533-552]

ز

 • زیان‌دیده مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تروریستی در جبران خسارت فراموش‌شدگان ناشی از تروریسم در ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 475-494]

ژ

 • ژنریک‌ساز بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]

س

 • سبب دعوی تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 645-663]
 • سند تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای مادۀ 1335 قانون مدنی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 399-416]
 • سوءاستفاده از موقعیت مسلط بررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 225-244]

ش

 • شرط انحصار کتبی شرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 417-435]
 • شرط حفظ مالکیت ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 533-552]
 • شهادت شرعی ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟ [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 265-284]
 • شورای عالی بورس تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 591-609]

ص

 • صلاحیت توقیفی صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه‌ها [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 325-341]
 • صلاحیت عبوری صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه‌ها [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 325-341]
 • صلاحیت قانون شوهر تأملی در قلمرو مادۀ 963 قانون مدنی و شمول آن نسبت به آثار نکاح زن ایرانی با مرد خارجی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 41-61]
 • صلاحیت قانون مقر دادگاه تأملی در قلمرو مادۀ 963 قانون مدنی و شمول آن نسبت به آثار نکاح زن ایرانی با مرد خارجی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 41-61]
 • صلاحیت قانون ملی تأملی در قلمرو مادۀ 963 قانون مدنی و شمول آن نسبت به آثار نکاح زن ایرانی با مرد خارجی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 41-61]
 • صلاحیت وضع مقررات تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 591-609]

ض

 • ضمانت اجرای کیفری کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]

ط

 • طرح‌های مد و لباس محدودیت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از طرح‌های مد و لباس [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 63-81]

ظ

 • ظن ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟ [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 265-284]

ع

 • عدم حضور غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 455-474]
 • عقد معلق ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 533-552]
 • عقد نکاح التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 153-169]
 • عقیم شدن قرارداد تأملی بر دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن‌لا و مقایسۀ آن با فورس ماژور در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 611-625]
 • عقیم شدن هدف قرارداد تأملی بر دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن‌لا و مقایسۀ آن با فورس ماژور در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 611-625]
 • علم قاضی تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای مادۀ 1335 قانون مدنی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 399-416]

غ

 • غصب مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]

ف

 • فدرالیسم فدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 437-454]
 • فضولی التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 153-169]
 • فورس ماژور تأملی بر دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن‌لا و مقایسۀ آن با فورس ماژور در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 611-625]

ق

 • قاعدۀ تقصیر قلمرو اقتصادی قاعدۀ تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 21-39]
 • قاعدۀ تکمیلی تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 573-590]
 • قاعدۀ فقهی اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • قانون اساسی فدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 437-454]
 • قانون دریایی ایران حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 207-224]
 • قرارداد شرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 417-435]
 • قراردادهای بیمه اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 495-512]
 • قلمرو مفهومی تقصیر پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 513-532]
 • قلمرو موضوعی تقصیر پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 513-532]
 • قواعد انتظامی مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 83-96]
 • قواعد بازرگانی فراملی اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • قواعد حل تعارض نقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 363-379]
 • قواعد لاهه حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 207-224]

ک

 • کارایی قلمرو اقتصادی قاعدۀ تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 21-39]
 • کارایی اقتصادی کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • کارآمدی مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 83-96]
 • کشف و نقل التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 153-169]
 • کنوانسیون رتردام حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 207-224]
 • کنوانسیون‌های بین‌المللی نقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 363-379]
 • کنوانسیون هامبورگ حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 207-224]

ل

 • لاضرر مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]

م

 • مالکیت فکری بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 117-137]
 • مبنای مسئولیت پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 513-532]
 • مخاطرۀ اخلاقی تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 573-590]
 • مرجر شرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 417-435]
 • مسئولیت مدنی مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 83-96]
 • مسئولیت مدنی بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 117-137]
 • مسئولیت مدنی مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 139-151]
 • معیار پارتو کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • معیار کالدور هیکس کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • معاهدات فدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 437-454]
 • مقررات تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 591-609]
 • مکتب انتقادی حقوق نقد نظریۀ سنتی یا لیبرال قرارداد با تأکید بر رویکرد انتقادی روبرتو آنگر [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 245-263]

ن

 • نظر کارشناس مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 139-151]
 • نظریۀ اقتصادی استاندارد تولید قلمرو اقتصادی قاعدۀ تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 21-39]
 • نظریۀ انحراف حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 207-224]
 • نظریۀ سنتی قرارداد نقد نظریۀ سنتی یا لیبرال قرارداد با تأکید بر رویکرد انتقادی روبرتو آنگر [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 245-263]
 • نظم عمومی بین‌الملل نقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 363-379]
 • نقض حقوق مالکیت فکری نقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 363-379]
 • نقض قرارداد حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 207-224]
 • نقل‌ از اثر دیگری مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 553-572]

و

 • واقع‌گرایی حقوقی اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • وثوق ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟ [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 265-284]

ه

 • هزینۀ معاملاتی تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 573-590]
 • هیئت مدیرۀ بورس تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 591-609]