کلیدواژه‌ها = خواهان
نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 117-132

10.22059/jlq.2020.282464.1007225

مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی


اقامه دعوا علیه مال

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-20

محمد ابوعطا


آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 239-257

مجید غمامی؛ اسماعیل عرب


آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی


«نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس»

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388

سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی