کلیدواژه‌ها = حقوق رقابت
مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 165-185

10.22059/jlq.2015.54443

محمد علی خورسندیان؛ فاطمه چیت ساز


سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 59-74

10.22059/jlq.2012.29889

محمود باقری؛ سیمین عباسی


حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 219-237

احمد شهنیایی