دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-233