دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 235-449