دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 605-826 
مسئولیت ناشی از زایمان تقویمی

صفحه 763-782

10.22059/jlq.2021.321334.1007523

مهدی طالقان غفاری؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ ستاره ایوبی


حق حبس در اجرای تعهدات متقابل

صفحه 783-805

10.22059/jlq.2022.316938.1007488

رضا فتوحی راد؛ محمد عابدی؛ عبدالله خدابخشی