تعداد مقالات: 739
676. حق بهره برداری از معادن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 277-296

محمد طاهر کنعانی


677. حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 279-293

امیر صادقی نشاط


680. قانون، مشروعیت، کارآمدی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 293-310

عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی


681. اجاره به شرط تملیک

دوره 38، شماره 1، بهار 1387

علی وفادار


682. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


683. اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

شهرام کیوانفر


686. ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

سید مصطفی محقق داماد؛ فرزان منشی زاده طهرانی


687. تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

مجید غمامی؛ مجتبی اشراقی آرانی


688. تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

علیرضا محمد زاده وارقانی


689. تفسیر یک رای قصاص

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

حسین خزاعی


690. کنوانسیون جهانی حق مؤلف

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

علیرضا محمد زاده وادقانی


691. عدالت به ‌مثابه قاعده فقهی و حقوقی

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

سید محمد اصغری


694. احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 295-312

ناصر علیدوستی شهرکی


695. قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 297-315

حسن مرادزاده


697. تبار شناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بین الملل

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 311-331

عباسعلی کدخدایی


698. رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 311-327

نسرین مصفا؛ مجید مخدوم؛ ضیاء الدین الماسی


699. ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

محمد آشوری؛ محمد جواد فتحی


700. آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی