کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای نقض تعهد (اجرای اجباری عین تعهد)

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 17-33

10.22059/jlq.2019.256543.1007033

منصور امینی؛ سید علیرضا شکوهیان


حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 399-415

10.22059/jlq.2017.63138

حمید الهویی نظری؛ سید مهرداد امیر شاه کرمی


«تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها

دوره 38، شماره 2، تیر 1387

سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی موسوی