کلیدواژه‌ها = حقوق مالکیت فکری
تحلیل شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری در پرتو ماهیت ویژۀ این اموال

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 389-407

10.22059/jlq.2019.260664.1007060

فاطمه السادات ایروانی مهاجری؛ مرتضی نصیری؛ محمود صادقی


شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 83-101

10.22059/jlq.2017.61324

مصطفی فضائلی؛ مهسا تدین سعدی


دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 189-208

سید حسن شبیری زنجانی


دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تیر 1387

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری