دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-188