دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 561-752