تعداد مقالات: 729
701. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


702. فرایند پیشگیری از جرم

دوره 40، شماره 1، بهار 1389

غلامرضا محمد نسل


704. بررسی احکام زندان متخلفان امور عمومی در قرآن و حدیث

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

سهراب مروتی؛ عبد الجبار زرگوش نسب


705. اصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

مجید وزیری؛ علیرضا حمیسی


707. سازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان جهانی تجارت

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 317-334

حسن مرادی؛ محمدتقی رضائی


708. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 333-352

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی


709. فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 313-326

عزیز الله فهیمی؛ علی مشهدی


710. تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 301-320

فریدون نهرینی


711. حکومت قانون یا حکومت قاضی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 315-333

داود نصیران نجف آبادی


712. وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 303-317

10.22059/jlq.2012.29963

حسین مهرپور؛ مریم غنی زاده


713. قواعد حاکم بر استجواب کیفری

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

عباس کریمی؛ ایمان رحیمی پور


714. ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

عباس محمدی


715. نمایندگی تجاری

دوره 40، شماره 1، بهار 1389

عمران نعیمی


716. تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

ابراهیم موسی‌زاده


717. «تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی موسوی


718. رهنمودهای تعیین مجازات در انگلستان و ولز

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 335-353

نسرین مهرا


720. جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 327-346

سید فضل ا.. موسوی؛ فهیمه قیاسیان


721. اقلیت، اکثریت و فلسفه مشروعیت

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 321-335

سید علی محمد یثربی


722. مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 335-354

هومن یزدانی


723. تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

سام محمدی؛ علی محمدزاده


724. معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره

دوره 40، شماره 1، بهار 1389

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ شیوا حکیم شفائی


725. نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین‌المللی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

سید باقر میرعباسی؛ رضوان باقرزاده