تعداد مقالات: 766
601. بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 217-234

10.22059/jlq.2013.32002

سید فضل الله موسوی؛ ابراهیم موسی زاده؛ فضل الله جوکار


602. حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 219-237

احمد شهنیایی


603. مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 363-378

10.22059/jlq.2017.62620

خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری


604. مسؤولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

ناصر کاتوزیان


605. باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

ابراهیم نزهت


609. مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

محمد جواد رضائی زاده؛ یحیی احمدی


611. حوزه تأثیر اشتباه در قرارداد

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

علی غریبه


613. نگاهی به کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

بهنام غفاری فارسانی


614. جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

جعفر کوشا؛ پیمان نمامیان


618. فراوانی دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی؛ قابلیت و امکان تعارض

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 215-234

10.22059/jlq.2014.50114

سید باقر میرعباسی؛ علی ایزدی


619. مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 217-232

10.22059/jlq.2012.29898

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی


622. تازگی، وصف ممتاز هر اختراع

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 227-245

جمال صالحی ذهابی


624. شهردار و صلاحیت اعتراض به مصوبات شورای شهر

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 235-248

10.22059/jlq.2013.32003

کمال الدین هریسی نژاد؛ وجیهه ابطحی


625. بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرایند دادرسی کیفری

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 235-250

10.22059/jlq.2013.35289

عاطفه عباسی؛ عباس منصورآبادی