تعداد مقالات: 827
603. اطلاعیۀ آمادگی و دعاوی دموراژ ناشی از آن: بررسی دکترین‌ها و رویۀ قضایی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 549-565

10.22059/jlq.2018.244011.1006949

سید محمد طباطبائی نژاد؛ مصطفی مداحی نسب


604. جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 571-587

10.22059/jlq.2017.63148

جعفر نوری یوشانلوئی؛ مجتبی بانشی


606. موضوع و ماهیت تعهد داور

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 743-759

10.22059/jlq.2018.254382.1007016

عباس میرشکاری؛ محسن سلیمی


607. حقوق رقابت بین‌الملل

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 763-781

10.22059/jlq.2017.215038.1006783

محمد حسین وکیلی مقدم


608. رویۀ قضایی محاکم ایران در مورد صدمات روانی وارده بر مسافران هوایی و نحوۀ جبران آن

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 819-832

10.22059/jlq.2020.294153.1007314

جمشید نورشرق؛ حمیدرضا چاووشی؛ مجتبی اصغریان


611. پویایی حقوق بین الملل و پایایی شکنجه

دوره 38، شماره 1، بهار 1387

امیر حسین رنجبریان


614. نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

ولی رستمی؛ سید مجتبی حسینی پور


615. قواعد انصاف در نظام کامن لا

دوره 40، شماره 1، بهار 1389

مرتضی عادل


616. مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

علی حسین صمدی؛ محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی


617. تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

علی زنگی آبادی؛ حسین رحیمی نادر


622. چکیده های انگلیسی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-10

10.22059/jlq.2015.54773


623. چکیده های انگلیسی

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-10


624. چکیده های انگلیسی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-10