تعداد مقالات: 815
103. چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

سعید حبیبا


106. ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

علی اسلامی پناه؛ رضا عباسیان


112. خسارت مشترک دریایی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

محمد ابوعطا


114. مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

محمود باقری؛ مریم گودرزی


115. تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای نقض تعهد (اجرای اجباری عین تعهد)

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-33

10.22059/jlq.2019.256543.1007033

منصور امینی؛ سید علیرضا شکوهیان


116. کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-35

10.22059/jlq.2017.61319

حسن بادینی؛ مهدی مهراد


117. تهاتر در نظام حقوقی انگلیس با نگرشی به حقوق ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1400، صفحه 19-38

10.22059/jlq.2021.284522.1007246

احمد اسفندیاری؛ غلامعلی سیفی زیناب


118. غرر و کاربرد آن در قراردادها

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-40

10.22059/jlq.2015.54030

محمد علی انصاری پور؛ فرزاد ولد بیگی؛ مهدی حسینعلی زاده


119. قلمرو اقتصادی قاعدۀ تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-39

10.22059/jlq.2016.57522

حسن بادینی؛ رضا خودکار؛ پرویز رحمتی


121. ادارۀ موقوفات خاص فاقد متولی

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-38

10.22059/jlq.2020.274333.1007162

محمد حسن اماموردی


122. نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-50

10.22059/jlq.2014.50818

سیّدحسین صفایی؛ حسنعلی اورک بختیاری


123. امنیت ملی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 33-51

10.22059/jlq.2013.36041

علیرضا پوراسماعیلی؛ عبدالحسین شیروی