تعداد مقالات: 780
252. شرط تضمین پرداخت خسارت

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 435-452

10.22059/jlq.2018.241694.1006939

حسن بادینی؛ شیوا دیلمی


255. مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 553-572

10.22059/jlq.2016.60010

حبیبه قاسمی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


256. تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 583-603

10.22059/jlq.2015.55684

مهدی شهابی؛ عبدالواحد افضلی


258. ماهیت حقوقی «وعدۀ اجرا»ی تعهدات طبیعی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 625-643

10.22059/jlq.2018.238312.1006920

ناهید جوانمرادی


259. مقایسۀ ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانکی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 647-666

10.22059/jlq.2017.137149.1006688

محسن صادقی؛ سمیرا سلیمان‌زاده


260. مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

دکتر فیروز محمودی جانکی؛ فیروز محمودی جانکی


261. مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکتر حسن جعفری تبار؛ حسن جعفری تبار


263. شیوه های بازنگری در قوانین اساسی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

بیژن عباسی


265. شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

لعیا جنیدی؛ محمد نوروزی


266. اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

محمد علی حاجی ده آبادی


267. سنّت نبوی و عدالت کیفری

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

جلیل امیدی


269. بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

محمد روشن؛ مصطفی مظفری


270. مفهوم شناسی "حق" و " تکلیف" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

محمد جواد جاوید؛ محمد علی انواری


271. دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری


273. وضعیت شرط تضمین سود

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

علی رضا باریکلو


274. حقوق مؤدیان مالیاتی

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

ولی رستمی