تعداد مقالات: 827
751. تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

مجید غمامی؛ مجتبی اشراقی آرانی


752. تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

علیرضا محمد زاده وارقانی


753. تفسیر یک رای قصاص

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

حسین خزاعی


754. کنوانسیون جهانی حق مؤلف

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

علیرضا محمد زاده وادقانی


755. عدالت به ‌مثابه قاعده فقهی و حقوقی

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

سید محمد اصغری


758. احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 295-312

ناصر علیدوستی شهرکی


759. قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 297-315

حسن مرادزاده


761. تبار شناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بین الملل

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 311-331

عباسعلی کدخدایی


762. رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 311-327

نسرین مصفا؛ مجید مخدوم؛ ضیاء الدین الماسی


763. ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

محمد آشوری؛ محمد جواد فتحی


764. آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی


765. توابع مورد معامله و اثر فقدان آن

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

محسن صفری؛ محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی


769. بررسی نظریه بازدارندگی مجازات

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

فیروز محمودی جانکی؛ سارا آقایی


773. تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 301-320

فریدون نهرینی


774. وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 303-317

10.22059/jlq.2012.29963

حسین مهرپور؛ مریم غنی زاده


775. فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 313-326

عزیز الله فهیمی؛ علی مشهدی