تعداد مقالات: 827
801. نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین‌المللی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

سید باقر میرعباسی؛ رضوان باقرزاده


807. تأثیر پیشینۀ اجتماعی قضات بر آرای قضایی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 409-427

10.22059/jlq.2021.322179.1007530

رضا پورمحمدی؛ محمد مهدی یوسفی؛ محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی


809. عامل زمان در تعارض قوانین

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 437-455

10.22059/jlq.2020.267272.1007114

نجادعلی الماسی؛ مهدی حسینعلی زاده


810. جایگاه ادلۀ اثبات دعوا در داوری داخلی‏

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 449-468

10.22059/jlq.2021.323747.1007540

علی ضیاء الاسلامی؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ علیرضا آرش پور


813. چالش جمع بین منافع عمومی و حقوق خصوصی در رازداری بانکی

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 475-494

10.22059/jlq.2020.276034.1007174

محمود باقری؛ سعید رحمانی؛ رویا رحمانی


815. منطق استدلال حقوقی و قضائی

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 495-511

10.22059/jlq.2020.300407.1007368

احمد دیلمی


816. واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ‏

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 507-524

10.22059/jlq.2021.299764.1007358

محمد فرزانگان؛ سام محمدی؛ سمیه ظهوری


819. نگرش انتقادی به مفهوم ضرر غیرمستقیم

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 533-551

10.22059/jlq.2020.290891.1007290

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی


822. تحلیل اقتصادی دعوی استرداد در ورشکستگی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 571-588

10.22059/jlq.2020.297954.1007342

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ نسرین طباطبائی حصاری؛ علی کاظمی


824. امکان وقف مالیت در پرتو تحلیلی نو از عقد وقف‏

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 589-606

10.22059/jlq.2021.309037.1007433

سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری


825. مرجع صالح برای تفسیر رأی داور

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 591-607

10.22059/jlq.2020.271606.1007142

عباس میرشکاری؛ محمدکاظم مهتاب‌پور