تعداد مقالات: 766
578. چکیده های انگلیسی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-10

10.22059/jlq.2015.54773


579. چکیده های انگلیسی

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-10


580. چکیده های انگلیسی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-10


581. چکیده های انگلیسی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

10.22059/jlq.2017.64579


583. چکیده های انگلیسی

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-10

10.22059/jlq.2018.68040


584. چکیده های انگلیسی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-10

10.22059/jlq.2018.68227


585. چکیده های انگلیسی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-10

10.22059/jlq.2018.70494


587. چکیده های انگلیسی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-10

10.22059/jlq.2019.72396


588. چکیده های انگلیسی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-10

10.22059/jlq.2019.73665


589. چکیده های انگلیسی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-10

10.22059/jlq.2019.77782


591. بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 199-215

10.22059/jlq.2012.29897

ابراهیم عبدی پور؛ حمیدرضا پرتو


592. تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 201-217

مرتضی شهبازی نیا؛ سید کمال سجادی


595. رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 203-224

علی خالقی؛ حمیدرضا جاویدزاده


597. ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 205-223

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی


598. نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 207-226

محمد حسن صادقی مقدم؛ نادر میرزاده کوهشاهی